Allmänna Villkor Fönsterputs

Allmänna villkor Fönsterputs

Parter: Utförare, närmare angiven på orderbekräftelse (nedan kallat Grönare Vardag).

Kunden, närmare angiven på orderbekräftelse (nedan kallad Kunden).
Objektet: Med ”Objektet” avses den leveransadress som specificeras i orderbekräftelsen och där Tjänsten ska utföras.
Bakgrund: Grönare Vardag verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika städtjänster för både privat- och företagskundertjänster.

Kunden har förklarat sig vara i behov av Grönare Vardags tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:


1. Bokning
     Med bokning avses per telefon eller e-post av Kunden godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande.

     Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i p. 2. Leverantören förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle.

     Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.
2. Ombokning/Avbokning av Servicetillfälle
     2.1. Kunden har möjlighet att omboka/avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela Grönare Vardag minst sju (7) dagar före utförandedagen       om ett servicetillfälle ska ombokas/avbokas. Ombokar/avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering, oavsett         orsak.
     2.2. Avbokar Grönare Vardag Servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid.

     Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid avbokas det utan debitering.
3. Åtagande
     3.1. Har tjänsten bokats med RUT-avdrag är det Kundens ansvar att säkerställa att Kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress                 (bokningsadress) där tjänsten ska utföras.
     3.2. Grönare Vardag förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt.

     Grönare Vardag ska vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med

     Grönare Vardags sekretesspolicy.
     3.3. Kunden ska informera och samråda med Grönare Vardags om samtliga förhållanden som Grönare Vardag behöver känna till för att               kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.
4. Avgifter och övriga betalningsvillkor
     4.1. Kunden ska till Grönare Vardag utge ersättning för utfört Servicetillfälle enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter                 framgår av separat prislista.
      4.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast inom femton (15) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel        för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en

      räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

      4.3. För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för                   tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion

     ska det lägre beloppet väljas.
     4.4. Om Kunden i 4.3 har valt det lägre beloppet så gäller följande: Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på

     grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1, ska Kunden mot en

     påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.
     4.5. Anmärkningar på Grönare Vardags fakturor ska skriftligen varaGrönare Vardag tillhanda senast femton (15) dagar efter fakturadatum.
5. Ansvarsbegränsning
     5.1. Grönare Vardag ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse

     enligt detta avtal eller på grund av försenad eller uteblivet Servicetillfälle utöver vad som uttryckligen anges häri.
     5.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan

     ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller uteblivet Servicetillfälle.
     5.3. Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Om det visas att

     Grönare Vardag eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Grönare Vardag sådan skada

      (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Grönare Vardag skadan/felet.
      5.4. Grönare Vardag ansvarar gentemot Kund för sakskada som Grönare Vardag eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per

     skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande företagsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer

     lämnas vid förfrågan från Kunden.
     5.5. Grönare Vardag svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis

      produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.
     5.6. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder.
     5.7. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Grönare Vardags företagsförsäkring.
     5.8. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter

     utförd tjänst underrätta Grönare Vardag skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen).
6. Reklamation av utfört Servicetillfälle
     6.1. Fel eller brist i utfört Servicetillfälle ska Kunden meddela Grönare Vardag skriftligen inom 7 efter utförd tjänst,

     (se 17 §Konsumenttjänstelagen).
     6.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art och omfattning.
     6.3. Grönare Vardag förbehåller sig rätten att avhjälpa felet eller bristen vid 2 separata försök. Avhjälpande ska påbörjas inom 3 arbetsdagar.
     6.4. För det fall Grönare Vardag inte lyckas avhjälpa felet eller bristen enligt p. 6.3. har Kunden rätt att framställa krav om prisavdrag.

7. Tvist
     Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

8. Personuppgiftslag
     Grönare Vardag använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som

      möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom       att Grönare Vardag därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Grönare Vardag även av utomstående företag

     som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.

10. Innan städningen
      10.1. Beställaren ska lämna nyckel till Grönare Vardag senast 24 timmar innan Tjänsten ska påbörjas eller närvara vid objektet för att bereda

     Leverantören tillträde till objektet.
11. Tjänstens utförande m.m.
     11.1. Rengöring
     Fönstret blötläggs med tvättpäls som innehåller en blandning av fönsterputssåpa och vatten för att rengöra fönstret. Vattnet avlägsnas

     sedan med en gummiskrapa och kanter torkas med torr trasa. Vid svårt smutsade fönster används rikligt med vatten och tvättpälsen

     rengörs från fönster till fönster. För att kunna avlägsna limeller silikonrester samt exempelvis fluglort används rakblad men endast på glas

     där det är tillåtet (ej på termiskt härdat glas). Det som ligger till grund för våra avtalsvillkor är hämtat ur ”Goda råd och fakta om glas” en

     publikation från svensk Planglasförening.

     Hur man besiktigar fönster när man köper nya fönster och kvalitetsbedömer fönster vid nybyggnation. För bedömning se besiktning nedan.
     11.2. Orenheter och skador
     Glas är en naturprodukt bestående av bland annat sand, soda och kalk. Även om råmaterialen rengörs noggrant, kan det inte undgås att

     orenheter, i enskilda fall kan ge upphov till punktfel i glaset. Dessa betecknas som punktfel. För bedömning av dessa se besiktning nedan.

     11.3. Besiktning – utförs enligt nedan:
     Betraktelseavstånd är 3 m i normalt dagsljus, som definieras som dagsljus utan direkt solljus som förstärker eventuella fel.
     Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och

     ersättning. Orenheter och andra fel som bara är synliga under viss årstid, i ett bestämt ljus eller på bestämd tidpunkt på dagen är inte fel.
     11.4. Termiskt härdat glas: Grönare Vardag använder inte rakblad på dessa fönster vilket gör att lim- eller silikonrester kan bli kvar.
     Rengöring av termiskt härdat glas kräver speciell omsorg. Glasytan kan, i motsats till vanligt floatglas och som en konsekvens av

     härdningsprocessen, ha s.k. ”pick-up” i ytan. Dessa består av små gaspartiklar som efter uppvärmningen härdningsprocessen, blir en del av 

     glasytan.

     För att rengöra en sådan yta använda Grönare Vardag en metod som inte ”hugger” loss partiklarna från ytan och därigenom orsakar repning.

     Det är känt att stålskrapor (gäller även rakblad) hugger loss partiklarna från glasytan.

     Därför använder Grönare Vardag enbart verktyg som är mjukare t.ex. gummiskrapor och tygtrasor.
7. Utrustning
     Grönare Vardag tillhandahåller den utrustning som krävs för Tjänstens utförande.


     Grönare Vardag - Städtjänster för ett grönare liv.
     Landskrona 2019-01-03