Allmänna Villkor Flyttstädning

Allmänna villkor Flyttstädning

Parter: Utförare, närmare angiven på orderbekräftelse (nedan kallat Grönare Vardag).

Kunden, närmare angiven på orderbekräftelse (nedan kallad Kunden).
Objektet: Med ”Objektet” avses den leveransadress som specificeras i orderbekräftelsen och där Tjänsten ska utföras.
Bakgrund: Grönare Vardag verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika städtjänster för både privat- och företagskundertjänster.

Kunden har förklarat sig vara i behov av Grönare Vardags tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:


1. Bokning
     Med bokning avses per telefon eller e-post av Kunden godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande.

     Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i p. 2. Leverantören förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle.

     Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.
2. Ombokning/Avbokning av Servicetillfälle
     2.1. Kunden har möjlighet att omboka/avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela Grönare Vardag minst sju (7) dagar före utförandedagen       om ett servicetillfälle ska ombokas/avbokas. Ombokar/avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering, oavsett         orsak.
     2.2. Avbokar Grönare Vardag Servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid.

     Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid avbokas det utan debitering.
3. Åtagande
     3.1. Har tjänsten bokats med RUT-avdrag är det Kundens ansvar att säkerställa att Kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress                 (bokningsadress) där tjänsten ska utföras.
     3.2. Grönare Vardag förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt.

     Grönare Vardag ska vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med

     Grönare Vardags sekretesspolicy.
     3.3. Kunden ska informera och samråda med Grönare Vardags om samtliga förhållanden som Grönare Vardag behöver känna till för att               kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.
4. Avgifter och övriga betalningsvillkor
     4.1. Kunden ska till Grönare Vardag utge ersättning för utfört Servicetillfälle enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter                 framgår av separat prislista.
      4.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast inom femton (15) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel        för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en

      räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

      4.3. För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för                   tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion

     ska det lägre beloppet väljas.
     4.4. Om Kunden i 4.3 har valt det lägre beloppet så gäller följande: Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på

     grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1, ska Kunden mot en

     påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.
     4.5. Anmärkningar på Grönare Vardags fakturor ska skriftligen varaGrönare Vardag tillhanda senast femton (15) dagar efter fakturadatum.
5. Ansvarsbegränsning
     5.1. Grönare Vardag ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse

     enligt detta avtal eller på grund av försenad eller uteblivet Servicetillfälle utöver vad som uttryckligen anges häri.
     5.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan

     ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller uteblivet Servicetillfälle.
     5.3. Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Om det visas att

     Grönare Vardag eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Grönare Vardag sådan skada

      (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Grönare Vardag skadan/felet.
      5.4. Grönare Vardag ansvarar gentemot Kund för sakskada som Grönare Vardag eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per

     skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande företagsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer

     lämnas vid förfrågan från Kunden.
     5.5. Grönare Vardag svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis

      produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.
     5.6. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder.
     5.7. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Grönare Vardags företagsförsäkring.
     5.8. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter

     utförd tjänst underrätta Grönare Vardag skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen).
6. Reklamation av utfört Servicetillfälle
     6.1. Fel eller brist i utfört Servicetillfälle ska Kunden meddela Grönare Vardag skriftligen inom 7 efter utförd tjänst,

     (se 17 §Konsumenttjänstelagen).
     6.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art och omfattning.
     6.3. Grönare Vardag förbehåller sig rätten att avhjälpa felet eller bristen vid 2 separata försök. Avhjälpande ska påbörjas inom 3 arbetsdagar.
     6.4. För det fall Grönare Vardag inte lyckas avhjälpa felet eller bristen enligt p. 6.3. har Kunden rätt att framställa krav om prisavdrag.

7. Tvist
     Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

8. Personuppgiftslag
     Grönare Vardag använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som

      möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom       att Grönare Vardag därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Grönare Vardag även av utomstående företag

     som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.
9. Innan städningen
     9.1. Beställaren ska lämna nyckel till Grönare Vardag senast 24 timmar innan Tjänsten ska påbörjas eller närvara vid objektet för att bereda

     Leverantören tillträde till objektet.
     9.2.Objektet ska vara tömt på samtliga bohag och tillhörigheter. Ej tömda ytor rengörs inte.
     9.3.Toalettborste kan med fördel lämnas kvar på objektet.
     9.4.Kyl och frys ska vara avstängda och frysen ska vara avfrostad.
     9.5.Kyl och frys ska vara utdragna för att möjliggöra rengöring bakom oh under.
10. Sanering
     10.1. Har det rökts i Kundens bostad eller har bostaden inte städats på lång tid eller i övrigt är mycket smutsigt kan flyttstädningen helt eller

     delvis klassas som sanering och Beställaren ska anmäla dessa förhållanden till Leverantören innan tjänsten påbörjas för prisuppgift.
     10.2. Underlåter Kunden att lämna information enligt p. 4.1. och anser Grönare Vardag på plats på Objektet att flyttstädningen helt är att

     anse som sanering ska Grönare Vardag kontakta Kunden och informera Kunden om eventuellt kostnadstillägg. Väljer Kunden att inte

     acceptera kostnadstillägget förbehåller sig Grönare Vardag rätt att inte utföra städningen och fakturera 50% av det ursprungligen offererade

     priset. Anser Grönare Vardag på plats på Objektet att vissa moment av flyttstädningen är att anse som sanering har Grönare Vardag rätt att

     fakturera ett kostnadstillägg enligt gällande prislista utan att informera Kunden.
11. Moment som ingår i en flyttstädning
     Hela objektet
          • Putsning av fönster (max höjd 2,3 m dvs. ej takfönster m.m. se p. 6)
     Bostadsrum
          • Rengöring av golv

          • Rengöring av golvlister, kontakter, dörrar, karmar, fönsterbrädor, element samt målade ytor
          • Rengöring av garderober, in- och utvändigt
          • Väggar och tak dammas (ej våttorkning)
     Kök
          • Rengöring av kyl och frys in- och utvändigt, bakom samt under (frys rengörs endast om den är avfrostad då städningen påbörjas).
          • Rengöring av spis in- och utvändigt, bakom och under, även ugnsplåtar
          • Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt (Grönare Vardag flyttar inte på diskmaskinen pga. risk för vattenläckage från rörkopplingar)
          • Av- och urtorkning av skåp, lådor och bänkar
          • Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti)
          • Avtorkning av belysning
     Bad och toalett
          • Rengöring av all sanitet, även under badkaret (front till Jacuzzi eller badkar nedmonteras och återställes av Kunden)
          • Rengöring av kakelväggar
          • Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs in- och utvändigt

             (Grönare Vardag flyttar inte på tvättmaskin pga. risk för vattenläckage från rörkopplingar)
          • Golvbrunnar och ventiler rengörs
          • Förvaringsutrymmen rengörs
          • Avtorkning av belysning
12. Moment som inte ingår i en flyttstädning men kan beställas separat. (Fråga om
kostnad per moment vid bokning.)
          • Städning av biytor som balkong, utsida av fönsterbleck, förråd, tvättstuga och garage
          • Rengöring av braskamin eller kakelugn
          • Rengöring av persienner
          • Putsning av fönster på en höjd högre än 2,3 meter, t.ex. takfönster eller icke öppningsbara fönster utom räckhöjd etc.
          • Avfallshantering och bortforsling av mer skräp än en 30 liters säck.
          • Bortforsling av möbler och dylikt.
          • Förflyttning av kvarlämnade möbler i bostaden under flyttstädning.
          • Avfrostning av frys.
          • Inglasad balkong.
          • Extra rengöring till följd av rökning inomhus, husdjur och/eller onormalt smutsigt.
                     12.1. Moment som beställs separat rengörs på följande sätt:
                     • Garage - Sopas och fria arbetsbänkar torkas av
                     • Balkong - Sopas och dammsugs i möjlig mån. Fönsterkarm, balkongmöbler samt balkongräcke torkas av.
                     • Förråd - Dammsugas och öppna ytor avtorkas.
                     • Fristående tvättstuga - utförande som flytt- eller storstädning
                     • Braskamin eller öppenspis töms på aska och glasytor rengörs
                     • Persienner dammas och våttorkas

13. Utrustning
     Grönare Vardag tillhandahåller den utrustning som krävs för Tjänstens utförande.


Grönare Vardag
Landskrona 2019-01-02