Allmänna villkor Hemstädning

Parter: Utförare, närmare angiven på omstående sida (nedan kallat Grönare Vardag). Kunden, närmare angiven på omstående sida (nedan kallad Kunden).
Bakgrund: Grönare Vardag verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Grönare Vardags tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

1. Utbud av tjänster

1.1. Grönare Vardag tillhandahåller ”Hemservice”, vilken benämning i detta avtal innebär städning, strykning, fönsterputs samt annat hushållsarbete som Grönare Vardag och Kunden i samråd kommer överens om.

2. Åtagande

2.1. Har Hemservice bokats med RUT-avdrag är det Kundens ansvar att säkerställa att Kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress där tjänsten utförs “bokningsadress”.

2.2. Grönare Vardag förbinder sig att utföra överenskomna Hemservicetjänster på ett
professionellt och för branschen korrekt sätt. Grönare Vardag ska vid utförandet av Hemservice använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med Grönare Vardags sekretesspolicy.

2.3. Kunden ska informera och samråda med Grönare Vardag om samtliga förhållanden som Grönare Vardag behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.4. Grönare Vardag äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Grönare Vardag ska dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Grönare Vardag inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och korrekt sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Grönare Vardag eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.5. Grönare Vardag förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Grönare Vardags personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker, ska Kunden utge ett vite till Grönare Vardag motsvarande tre (3) heltidsmånadslöner (enligt gällande anställningsavtal med Grönare Vardag) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med ”närstående” avses i detta avtal;
a) den som är gift eller sammanboende med Kunden

b) den som i övrigt är nära släkting till Kunden.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1. Kunden ska till Grönare Vardag utge ersättning för utförd Hemservice enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter framgår av separat prislista.

3.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast femton (15) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift fn. 60 kr, samt
dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 8%.

3.3. För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan.
Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion ska det lägre beloppet väljas.

3.4. Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet gäller följande: Om Skatteverket inte
godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är
berättigad till skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1,
ska Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från
ursprungsfakturan.

3.5. Grönare Vardag äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning ska meddelas Kunden skriftligen senast en (1) månader i förväg. Grönare Vardag äger även rätt att, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Grönare Vardag ska i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.6. Anmärkningar på Grönare Vardags fakturor ska skriftligen vara Grönare Vardag tillhanda senast femton (15) dagar efter fakturadatum.

4. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle ()

4.1. Kunden har möjlighet att omboka servicetillfälle. Kunden ska meddela
ombokningen till Grönare Vardag senast sju (7) dagar före utförandedagen. Ombokar
Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering.

4.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a. sjukdom sparas tiden för Servicetillfället i
Kundens timpott.

4.3. Kunden kan maximalt spara tre (3) Servicetillfällen i timpotten.

4.4. Har Kunden innestående tid i timpotten vid en uppsägning av detta avtal har Kunden rätt att nyttja innestående tid till bokning av ytterligare Servicetillfällen inom 3 månader från det att sista fakturan skickades, därefter nollställs timpotten. Kunden har inte rätt att kreditera innevarande eller kommande fakturor mot innestående tid i timpotten.

4.5. Avbokar Grönare Vardag servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid sparas tiden i Kundens timpott. Denna tid omfattas inte av begränsningen enligt p. 4.3.

4.6. Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 06.00 – 18.00 och ej på helgdagar. Infaller städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att omboka servicetillfället under förutsättning att Grönare Vardag har möjlighet att genomföra ombokningen. I annat fall avbokas städningen och tiden sparas i timpotten.

5. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle (TIMPRIS, anges på första sidan)

5.1. Kunden har möjlighet att omboka eller avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela
ombokningen eller avbokning till Städarna senast sju (7) dagar före utförandedagen.
Ombokar eller avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering.

5.2. Sker avbokning med kort varsel p.g.a. sjukdom ska Servicetillfälle ombokas under
förutsättning att Grönare Vardag har möjlighet att utföra det enligt kundens önskemål. Kan så ej ske avbokas Servicetillfället utan debitering.

5.3. Avbokar Grönare Vardag Servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid avbokas det utan debitering.

5.4. Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 06.00 – 18.00 och ej på helgdagar. Infaller städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att omboka servicetillfället under förutsättning att Grönare Vardag har möjlighet att genomföra ombokningen. I annat fall avbokas städningen och kostnaden bortfaller.

6. Ansvarsbegränsning

6.1. Grönare Vardag ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med
anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund
av försenad eller utebliven Hemservice utöver vad som uttryckligen anges häri.

6.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för
ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i
anledning av försenad eller utebliven Hemservice.

6.3. Kunden ska inneha giltig hemförsäkring och Grönare Vardag åtar sig enbart ansvar som täcks av Kundens hemförsäkring.

6.4. Om det visas att Grönare Vardag eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sakeller personskada ersätter Grönare Vardag sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Grönare Vardag skadan/felet. Städarna har rätt att välja om skadan ska ersättas eller åtgärdas.

6.5 Grönare Vardag ansvarar gentemot Kund för sakskada som Grönare Vardag eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande ansvarsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från Kunden.

6.6. Grönare Vardag svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

6.7. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till
värdehöjande åtgärder.

6.8. Skadevärdering och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Grönare Vardags ansvarsförsäkring.

6.9 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst ska Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta
Grönare Vardag skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen).

7. Reklamation av utfört Hemservicetillfälle

7.1. Kunden ska skriftligen reklamera krav på grund av fel eller brist i utförd Hemservice till Grönare Vardag inom skälig tid efter utförd tjänst, (se 17 § Konsumenttjänstelagen).

7.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art, omfattning och när felet eller bristen inträffade.

8. Avtalstid

8.1. Avtalet anses ingånget vid datum för första servicetillfället.

8.2. Detta avtal gäller med en (1) kalendermånads löpande uppsägningstid.

9. Uppsägning på grund av avtalsbrott

9.1. Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

9.1.1. Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter
enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten eller

9.1.2. Om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

9.1.3. Med “väsentligt avtalsbrott” enligt p.
9.1.1. ska inte förstås avbokad servicetillfälle enligt p 4.5 eller 5.3.

10. Meddelanden

10.1. Meddelanden föranledda av detta avtal ska skickas skriftligen till part.

10.2. Om parts adress ändras ska denne skriftligen meddela motparten om ny adress.

10.3. Överenskomna avvikelser från detta avtal ska, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

11. Tvist

11.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

12. GDPR

12.1. Grönare Vardag behandlar Kundens uppgifter i enlighet med Grönare Vardags Dataskyddspolicy
som finns tillgänglig på
www.gronarevardag.se/dataskydd.

Frågor hur vi
behandlar dina personuppgifter ställs till
dataskydd@gronarevardag.se.

Grönare Vardag i Sverige
Landskrona 2021-03-01